12-14 czerwca 2019 r.

Uniwersytet Szczeciński

12 czerwca

Sesja I - Kierunki rozwoju przewozów intermodalnych w nowej perspektywie finansowej

 

Juliusz Grabowski - Projekt TalkNET - "Studium na temat intermodalnych łańcuchów transportowych pomiędzy Skandynawią a Środkową i Południowo-Wschodnią Europą"

Krzysztof Rodziewicz - "Finansowanie transportu towarowego poprzez fundusze unijne"

Robert Kruk, Beata Piwowar, Przemysław Brona, Krzysztof Ochociński - "Przewozy intermodalne transportem kolejowym - perspektywy dalszego rozwoju"

Alicja Kozłowska - "Zwiększenie roli kolei w równoważeniu transportu towarów i Polsce"

Przemysław Hoehne - "Nowe ogniwo w Supply Chain - Transport Intermodalny"

 

Sesja II - Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków intermodalnych

 

Piotr Durajczyk - "Transport wodny śródlądowy w obsłudze portów morskich"

Marek Trojnar - "Rozwój i dostosowanie infrastruktury portowej w portach morskich Szczecin - Świnoujście do obsługi transportu intermodalnego"

Henryk Zielaskiewicz - "Wpływ rozwoju infrastruktury terminalowej na kształtowanie się potoków ładunków intermodalnych"

Sławomir Żurawski - "Kolejowe przewozy intermodalne"

Andrzej Łuc - "Port Morski Police jako Intermodalne zaplecze dla przemysłu chemicznego"

Jakub Wojciechowski - "Eko przeładunki w terminalach kontenerowych"

13 czerwca

Sesja III - Innowacyjne rozwiązania urządzeń przeładunkowych - nowe technologie, nowe wyzwania

 

Stanisław Nader, Krystian Jarosławski - "Kolejowy wagon transportowy"

dr inż. Bogusz Wiśnicki - "Projekt intermodalnego DEPO w Dunikowie"

dr inż. Bogusz Wiśnicki, dr hab. Dariusz Milewski, prof. US - "Rozwój połączeń intermodalnych w Korytarzu Bałtyk - Adriatyk"

Stanisław Nader - "Wybrane aspekty zachowań osób testowanych z wykorzystaniem symulatora jazdy klasy VR"

 

Sesja IV - Nowoczesne systemy transportowe w przewozach intermodalnych w nauce i praktyce

dr Tomasz Kwarciński, prof. US - "Tendencje w rozwoju systemów intermodalnych w Europie"

Sławomir Jeneralski - "Dlaczego kolejarze dyskutują o przewozach intermodalnych chętniej od przewoźników kolejowych"

dr Tadeusz Bocheński - "Terminale kontenerowe jako niezbędny element rozwoju transportu intermodalnego w Polsce"

 

________________________________________

Konferencja "Transport intermodalny - integracja przewozów światowych 21-22 marca 2018

21 marca

Sesja 1. Konferencji

Instytut  Sobieskiego  od  lat  opowiadał  się  za  budową  nowego  lotniska  centralnego w Polsce. Opracowany przez Instytut raport "Warunki realizacji przedsięwzięcia systemowego: Uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą biznesową." przedstawia główne tezy strategiczne, analizy oraz płynące z nich wnioski dotyczące budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), traktowanego jako przedsięwzięcie o jasno zarysowanych celach i kluczowym charakterze z punktu widzenia interesów państwa.

Niektóre tematy poruszone w raporcie przedstawiło kilku jego Autorów.

Agata Pomykała "Centralny Port Komunikacyjny w systemie transportu kolejowego."

prof. Jacek Wesołowski "Model kolejowej obsługi dalekobieżnej nowego lotniska pod Warszawą."

Marek Opowicz "Próba oszacowania kosztu budowy CPK metodą porównawczą."

prof. Andrzej Szarata, Marian Konopiński  "Prognozowanie wielkości i struktury strumieni podróżnych z uwzględnieniem  przepływów międzygałęziowych."

dr inż. Tadeusz Lis, Wojciech Drop "Systemowe zarządzanie przedsięwzięciem wielkim na przykładzie CPK."

Cały raport Instytutu Sobieskiego

 

Sesja 2. Konferencji

Debata Transportowa - Celem debaty "Wpływ poszczególnych gałęzi transportu na rozwój przewozów intermodalnych" było podjęcie dyskusji na temat potencjału tego rodzaju transportu w Polsce, możliwości lepszego zintegrowania systemu transportowego oraz stworzenia warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju transportu łączonego w naszym kraju.

 

22 marca

Sesja 1. Konferencji - Transport Intermodalny - trendy światowe i europejskie

 

Dariusz Słaboszewski - Porty Morskie Szczecin i Świnoujście Rola transportu morskiego w transporcie intermodalnym.

Marcin Zaremba - PKP S.A. Jedwabny Szlak - szansa dla polskiej kolei wymagająca inwestycji w infrastrukturę logistyczną."

dr inż. Daniel Kubek - Politechnika Krakowska Nowoczesne koncepcje zarządzania globalnymi sieciami dostaw, a transport intermodalny.

dr Ernest Czermański - Uniwersytet Gdański Aktualne uwarunkowania żeglugowej obsługi intermodalnych łańcuchów transportowych Europy Bałtyckiej.

prof. dr hab. Leszek Mindur - Uniwersytet Gdański i prof. dr hab. Maciej Mindur - Politechnika Lubelska Promowanie rozwoju transportu intermodalnego w wybranych krajach Europy.

Maciej Gromek - Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie Rola transportu śródlądowego w transporcie intermodalnym.

Szymon Walkowski - ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o.o.  "Usługa oświetlenia lotniska Schiphol."

 

Sesja 2. Konferencji - Transport intermodalny - trendy polskie

 

Włodzimierz Żmuda – PKP PLK S.A. "Centra logistyczne oraz przejścia graniczne - obsługa transportem kolejowym."

dr inż. Aleksandra Ciastoń- Ciulkin – Politechnika Krakowska Transport intermodalny na rynku przewozów towarowych w Polsce w latach 2007-2016.

Bartosz Guszczak - Instytut Logistyki i Magazynowania Narzędzia wspierające rozwój transportu intermodalnego w Polsce.

prof. dr hab. Juliusz Engelhardt - Uniwersytet Szczeciński Statystyczna analiza związków pomiędzy determinantami PKB, a kolejowymi przewozami intermodalnymi.

dr Andrzej Iwaniuk - Instytut Lotnictwa "Rola transportu lotniczego w transporcie intermodalnym."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------

I edycja Konferencji 2017 - Prezentacje do pobrania:

 

dr Mirosław Antonowicz, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Maciej Brzozowski, Port Hamburg "Partnerstwo kolei i portu jako instrument rozwoju intermodalnego"

dr inż Marek Bauer, Politechnika Krakowska "Transport drogowy - dziś i jutro"

dr Dziedzic Tomasz, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie "Uwarunkowania i wyzwania dla transportu lotniczego w procesie intermodalnej integracji przewozów"

prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, Uniwersytet Szczeciński "Rozwój kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w latach 2010 - 2015"

Piotr Frackowiak, Intermodal Manager BCT Gdynia "Przeładunki intermodalne na przykładzie BCT Gdynia"

Piotr Klimek, Oltis Polska "Cyfryzacja lądowych terminali kontenerowych"

Andrzej Kobuszewski, GDDKiA "Ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu"

Krzysztof Kondraciuk, GDDKiA "Realizacja inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspektywą do 2025)"

Alicja Kozłowska, UTK „Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym a rozwój przewozów na rynku transportu intermodalnego"

mgr inż. Robert Kruk oraz mgr inż. Przemysław Brona, Instytut Kolejnictwa "Terminale intermodalne w regionie łódzkim – stan obecny i potencjał rozwojowy"

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik oraz mgr inż. Bartłomiej Ulatowski, UTH Radom "Monitoring transportu intermodalnego"

dr hab. prof. US Dariusz Milewski, Uniwersytet Szczeciński oraz dr Bogusz Wiśnicki, Akademia Morska w Szczecinie „Problem wyboru gałęzi i technologii transportu w obsłudze globalnego obrotu towarowego na przykładzie połączeń UE – Chiny”

dr inż. Krystian Pietrzak, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademia Morska w Szczecinie „Transport morski w systemie transportu intermodalnego”

Anna Różalska, Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect "Grupa PKP Cargo"

Anna Różalska, Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect "Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect"

mgr inż. Krzysztof Warmiński, Transportowy Dozór Techniczny "Rola i zadania jednostek w procesie oceny interoperacyjności"

Maciej Wilk, PLL LOT "LOT 2020 Strategia rentownego wzrostu"

Włodzimierz Żmuda, Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. "Prezentacja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A."

Przemysław Żukowski, Departament Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej "Perspektywy rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce"